Howden Finland

Työnantaja on lain mukaan velvoitettu vakuuttamaan työntekijänsä erinäisillä vakuutuksilla. Mitä nämä ovat ja mitä tulisi ottaa huomioon vakuutusratkaisua suunnitellessa? Mitä muita vakuutuksia hyödyntämällä työnantaja voi turvata työntekijöitänsä esimerkiksi tapaturmien varalta? Alla avaamme hieman henkilövakuutuksia ja niihin liittyviä seikkoja.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työnantajalla on lakisääteinen velvoite vakuuttaa työntekijänsä tapaturmien sekä työssä aiheutuneiden ammattitautien varalta. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus kattaa työssä, työmatkalla ja työhön liittyvissä olosuhteissa sattuvia tapaturmia. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa ja korvausperusteet eli vakuutusehdot määrittelee työtapaturma- ja ammattitautilaki.

Vaikka vakuutusehdot ovat työajan vakuutuksen osalta identtiset eri vakuutusyhtiöissä, vakuutuksissa on eroavaisuuksia. Erot samansisältöisissä vakuutuksissa muodostuu siitä, miten vakuutusmaksu rakentuu. Työantajasta riippuen, on mahdollista säätää maksun muodostumisperiaatteita yrityksen riskinkantokykyyn ja -haluun sopivaksi. Pääsääntö on, että mitä pienempi työnantaja, sitä vähemmän omien työntekijöiden tapaturmista maksettavat korvaukset vaikuttavat vakuutusmaksuun. Suurtyönantajilla puolestaan vakuutusmaksu perustuu lähes kokonaan tai joissain tilanteissa käytännössä jopa kokonaan yrityksen omaan vahinkotilastoon. Vakuutusyhtiöt noudattavat maksunlaskennassa matemaattisia kaavoja eli kunkin vakuutusyhtiön omia maksuperusteita, ja kyseiseen vakuutuksen laskentaperiaatteista on sovittu silloin kun vakuutusratkaisu on tullut voimaan.

Työtapaturmavakuutuksen tulisi kiinnostaa yrityksessä sekä henkilöstö- että talousosastoa. Henkilöstöhallinto huolehtii riittävästä vakuutusturvasta, yksittäisten työntekijöiden tilanteesta tapaturmatilanteessa sekä työturvallisuudesta, mutta koska vakuutuksen kustannus on vaihdella paljonkin eri vuosien välillä, olisi myös taloushallinnolla hyvä olla yhteys työtapaturmavakuutuksen hoitoon.

Työntekijöiden pakollisen työajan vakuutuksen (lakisääteinen osa) voi laajentaa kattamaan myös vapaa-aikaa. Yhä useampi työnantaja haluaa laajentaa työtapaturmavakuutuksen kattamaan myös vapaa-aikaa, jolloin myös vapaa-ajan tapaturmien korvaukset perustuvat työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Tätä kautta tapaturmatilanteessa työnantaja takaa työntekijälleen nopean hoitoon pääsyn ja työntekijä pääsee nopeammin takaisin työn ääreen. Myös etätyössä sattuvat tapaturmat on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan rajattu pakollisen vakuutuksen ulkopuolelle valitettavan usein. Tämä aukko vakuutusturvassa tulee paikattua laajentamalla vakuutus ympärivuorokautiseksi.

Työsuhteisten henkilöiden työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyy käytännössä aina työntekijäin ryhmähenkivakuutus, minkä yleinen työehtosopimus edellyttää. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työsuhteeseen perustuva, korvaussummaltaan kohtuullisen pieni henkivakuutus. Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen edunsaajille, joita ovat yleensä vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset. Henkivakuutuskorvaukset maksetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista, joka toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä.

Työeläkevakuutus

TyEL-vakuutuksen järjestäminen työeläkelaitoksen (työeläkevakuutusyhtiö, eläkekassa tai eläkesäätiö) kautta kuuluu myös yksityisen työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin. Vakuutuksella turvataan ihmisten toimeentuloa erilaisten pitkäaikaisten työkyvyttömyysriskien varalta. Yrittäjä puolestaan tulee vakuuttaa Yrittäjän eläkevakuutuksella (YEL), mikäli hän jää työsuhteeseen perustuvan eläkevakuutuksen ulkopuolelle.

Maksut määräytyvät samoin maksuperustein joka eläkeyhtiössä, mutta asiakaskohtaisten hyvitysten sekä hoitokustannusten määräytymisissä, sekä vakuutusyhtiön tarjoamissa palveluissa on eroavaisuuksia. Vakuutusyhtiö määrittelee asiakaskohtaisesti sen, millä periaatteilla hyvitys ja hoitokustannus kohdentuu tiettyyn yritykseen. Työkyvyn hallinnan palvelukokonaisuudesta keskustellaan aina työeläkevakuutusyhtiön ja työnantajan kanssa perustuen yrityksen tarpeisiin.

Potilasvakuutus

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, mikä vaaditaan kaikilta terveyden- tai sairaanhoidon ammattihenkilöiltä. Potilasvakuutuksella katetaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita henkilövahinkoja. Potilasvakuutus on merkittävä vakuutus etenkin isoille terveydenhuollon ja sairaanhoidon toimijoille, ja korvauksia potilasvakuutuksesta voidaan maksaa vielä kymmeniä vuosia vahinkotapahtuman jälkeen.

Potilasvakuutuksen sisältö perustu lakiin, mutta vakuutusta myöntävillä vakuutusyhtiöillä on oikeus hinnoitella vakuutus oman näkemyksensä mukaan riskiä vastaavaksi. Tästä syystä potilasvakuutuksen hinnoissa ja vakuutusratkaisuissa on eroja vakuutusyhtiöiden välillä sitä enemmän mitä isommasta terveydenhuollon toimijasta on kyse. Potilasvakuutusta käsittelevä lainsäädäntö uudistui 1.1.2021, lakiuudistuksen yhteydessä sekä vakuuttamista että korvattavuutta määriteltiin uudelleen.

Terveysvakuutukset eli sairauskuluvakuutukset

Erilaisilla vapaaehtoisilla terveys- ja sairauskuluvakuutuksilla voidaan täydentää työnantajan järjestämää työterveyshuoltoa. Sairauskuluvakuutuksilla korvataan tapaturmista ja sairauksista aiheutuneita kuluja. Vakuutusratkaisu voi olla suppeampi leikkausturvavakuutus tai myös lääkkeet korvaava kokonaisvaltainen ratkaisu. On tärkeää, että työterveyshuollon ja sairauskuluvakuutuksen ratkaisut yhdessä lakisääteisten vakuutusten kanssa tukevat toisiaan olematta liiaksi päällekkäisiä.

Vakuutus voidaan tehdä joko koko henkilöstölle, erikseen määritellylle ryhmälle tai nimetyille henkilöille. Sairauskuluvakuutus voi olla joko veroton tai verotettava etuus. Tämä riippuu siitä, onko vakuutusratkaisu kollektiivinen vai ei ja mikä on ratkaisun laskennallinen vakuutusmaksu henkilöä kohden.

Sairauskuluvakuutusta otettaessa on tärkeää huomioida esimerkiksi työterveyshuollon yhteensopivuus vakuutukseen ja mitä vakuutuksella halutaan turvata. Vakuutusmeklari auttaa kokoamaan eri yhtiöiden sairauskuluvakuutusvaihtoehdoista ratkaisun, joka sopii parhaiten yrityksesi tarpeisiin.

Muut vapaaehtoiset henkilövakuutukset

Liikematkavakuutus turvaa matkustavan henkilöstön matkasairauden sekä tapaturman varalta siltä osin, kun työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ei ole voimassa. Liikematkavakuutuksella vakuutetaan esimerkiksi työmatkan vapaa-aika, kuten illat ja hotellilla oleminen. Vakuutuksesta voidaan korvata myös matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuneet kulut.

Liikematkavakuutuksiin sisällytetään tyypillisesti hoitokulujen lisäksi myös matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus sekä korvaus pysyvästä haitasta ja kuolemasta. Näiden korvaussummat ovat määriteltävissä halutulle tasolle, mutta yleisesti ottaen suurin osa vakuutusmaksusta muodostuu hoitokuluista.

Komennusvakuutus on työnantajan ottama matkavakuutus ulkomaan komennukselle lähtevälle henkilölle. Komennusmatkavakuutukseen voidaan sisällyttää myös komennettavan henkilön puoliso ja lapset. Komennusmatkavakuutus voidaan laajentaa kattamaan komennuksen ajalta myös tavanomaisia terveydenhoitokuluja. Matkustavan henkilöstön turvaa voi tarvittaessa edelleen laajentaa erikseen ostettavalla kidnappaus- ja lunnasvakuutuksella.

Ryhmätapaturmavakuutus voi olla työnantajan ottamana esimerkiksi etätyövakuutus, harrastetoimintavakuutus, vierailijavakuutus tuotantolaitoksen alueella vierailijoille tai vakuutus vapaaehtoistyöntekijöille. Vakuutus voi olla myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijöille. Sekä vakuutuksen voimassaolo että korvausmäärät määritellään sopivaksi kuhunkin tarpeeseen. Tyypillisesti vakuutus sisältää tapaturman hoitokulut tiettyyn euromäärään saakka sekä kertakorvauksen pysyvän haitan sekä kuolemantapauksen varalta.

Henkivakuutusyhtiöiden tuotteet

Henkivakuutusyhtiöt tarjoavat yrityksille esimerkiksi henkivakuutuksia, lisäeläkevakuutuksia sekä työkyvyttömyysturvaa. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusratkaisuja laadittaessa on tärkeää, että vakuutuksenottajalla on selkeä kuva siitä minkälaista ja minkä vuoksi vakuutusta ollaan rakentamassa. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutustuotteet ovat tyypillisesti pitkään voimassaolevia vakuutuksia, joiden olemassa ololla on selkeä tavoite.

Vakuutusmeklari apunasi oikean vakuutusturvan valinnassa

Mainittujen vakuutusten lisäksi vakuutusmeklarilla on käytössään muitakin henkilövakuutusratkaisuja. Me Howden Finlandin vakuutusmeklarit olemme apunanne ja optimoimme yhdessä vakuutuksenottajan kanssa aina parhaan vakuutusturvan riippuen työnantajan tarpeesta ja tahtotilasta vakuuttaa tärkeintä pääomaansa eli ihmisiä. Tunnemme markkinat ja eri vakuutusyhtiöiden vakuutusratkaisut sekä kotimaassa että kansainvälisesti, ja pystymme näin ollen optimoimaan parhaan hinta- ja riskisuhteen yrityksesi tarpeisiin.

Ota yhteyttä:

Elina Martikainen asiakaspäällikkö, yritykset
henkilövakuutukset
p. +358504147346
Kuinka voimme auttaa?

    (*pakollinen kenttä)

     

    Ota yhteyttä