Työnantaja on lain mukaan velvoitettu vakuuttamaan työntekijänsä erinäisillä vakuutuksilla. Mitä nämä ovat ja mitä tulisi ottaa huomioon vakuutusratkaisua suunnitellessa? Mitä muita vakuutuksia hyödyntämällä työnantaja voi turvata työntekijöitänsä esimerkiksi tapaturmien varalta? Alla avaamme hieman henkilövakuutuksia ja niihin liittyviä seikkoja.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työnantajalla on lakisääteinen velvoite vakuuttaa työntekijänsä tapaturmien sekä työssä aiheutuneiden ammattitautien varalta. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus kattaa työssä, työmatkalla ja työhön liittyvissä olosuhteissa sattuvat tapaturmat kaikkialla maailmassa. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa ei ole korvauskattoa ja korvausmäärät perustuvat vuosityöansioon sekä siihen, mitä laissa määritellään.

Vaikka vakuutusehdot noudattavat kaikkien vakuutusyhtiöiden osalta Työtapaturma- ja ammattitautilakia, vakuutusratkaisun voi rakentaa usealla eri tavalla. Riippuen työnantajan koosta ja yrityksessä tehtävästä työstä sekä vakuutuksenottajan riskinkantohalusta että  -kyvystä, vakuutukselle on mahdollista valita erilaisia riskitasoja. Pääsääntönä voi ajatella, että mitä pienempi työnantaja, sitä vähemmän omien työntekijöiden tapaturmista maksettavat korvaukset vaikuttavat vakuutusmaksuun. Suurtyönantajilla puolestaan vakuutusmaksu perustuu lähes kokonaan tai joissain tilanteissa käytännössä jopa kokonaan yrityksen omaan vahinkotilastoon. Vakuutusyhtiöt noudattavat maksunlaskennassa matemaattisia kaavoja eli kunkin vakuutusyhtiön omia maksuperusteita. Vakuutusmaksun määräytymisperiaatteista sovitaan ennen vakuutuksen voimaantuloa.

On hyvä huomioida ainakin seuraavia asioita oikeaa vakuutusratkaisua suunnitellessa:

 • Mikä on yrityksen riskinottohalu ja  -kyky?
 • Halutaanko tasaisesti käyttäytyvä vakuutusratkaisu vai voiko maksu heilahdella?
 • Vaikuttaako korvausmeno vakuutusmaksuun? Jos vaikuttaa, reagoiko maksu korvausmenon muutokseen hitaasti vai nopeasti?
 • Paljonko mahdollinen vakava työtapaturma saa nostaa vakuutusmaksua?
 • Paljonko mahdollisen vakavan työtapaturman kustannusvaikutus saa olla kaiken kaikkiaan?
 • Mikä on vakavan tapaturman todennäköisyys töissä ja työmatkalla?
 • Minkälainen on yrityksen lähihistorian palkka- ja tapaturmakehitys?
 • Mitä ovat työyhteisössä toteutetut ja käynnissä olevat hankkeet henkilöriskien hallinnan parantamiseksi?

Työntekijöiden pakollisen työajan vakuutuksen voi laajentaa kattamaan myös vapaa-aikaa. Yhä useampi työnantaja haluaa laajentaa työtapaturmavakuutuksen koskemaan myös vapaa-aikaa, jolloin myös vapaa-ajan tapaturmien korvaukset perustuvat työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Tätä kautta tapaturmatilanteessa työnantaja takaa työntekijälleen nopean hoitoon pääsyn ja työntekijä pääsee nopeammin takaisin työn ääreen. Myös etätyössä sattuvat tapaturmat on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan rajattu pakollisen vakuutuksen ulkopuolelle valitettavan usein. Tämä aukko vakuutusturvassa tulee paikattua laajentamalla vakuutus ympärivuorokautiseksi.

Työsuhteisten henkilöiden työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyy käytännössä aina työntekijäin ryhmähenkivakuutus, minkä yleinen työehtosopimus edellyttää. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työsuhteeseen perustuva, korvaussummaltaan kohtuullisen pieni henkivakuutus. Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen edunsaajille, joita ovat yleensä vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset. Henkivakuutuskorvaukset maksetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista, joka toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä.

Työeläkevakuutus

TyEL-vakuutuksen järjestäminen työeläkelaitoksen (työeläkevakuutusyhtiö, eläkekassa tai eläkesäätiö) kautta kuuluu myös yksityisen työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin. Vakuutuksella turvataan ihmisten toimeentuloa erilaisten pitkäaikaisten työkyvyttömyysriskien varalta. Yrittäjä puolestaan tulee vakuuttaa Yrittäjän eläkevakuutuksella (YEL), mikäli hän jää työsuhteeseen perustuvan eläkevakuutuksen ulkopuolelle.

Maksut määräytyvät samoin maksuperustein joka eläkeyhtiössä, mutta asiakashyvityksen määräytymisissä sekä vakuutusyhtiön tarjoamissa palveluissa on eroavaisuuksia. Jokainen vakuutuksenottaja kerryttää omaa rahasto-osuuttaan työeläkeyhtiössä. Vakuutuksenottajakohtaisesti myönnettävä asiakashyvitys muodostuu osin sijoitustoiminnan tuottojen ja osin vakuutusyhtiön toiminnan tehokkuuden perusteella. Työkyvyn hallinnan palvelukokonaisuudesta keskustellaan aina yhdessä työnantajan kanssa perustuen tämän tarpeisiin.

Potilasvakuutus

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, mikä vaaditaan kaikilta terveyden- tai sairaanhoidon ammattihenkilöiltä. Potilasvakuutuksella katetaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita henkilövahinkoja. Potilasvakuutus on merkittävä vakuutus etenkin isoille terveydenhuollon ja sairaanhoidon toimijoille, ja korvauksia potilasvakuutuksesta voidaan maksaa vielä kymmeniä vuosia vahinkotapahtuman jälkeen.

Potilasvakuutuksen sisältö perustu lakiin, mutta vakuutusta myöntävillä vakuutusyhtiöillä on oikeus hinnoitella vakuutus oman näkemyksensä mukaan riskiä vastaavaksi. Tästä syystä potilasvakuutuksen hinnoissa ja vakuutusratkaisuissa on eroja vakuutusyhtiöiden välillä. Uusi potilasvakuutuslaki astuu voimaan 1.1.2021, ja uudistus asettaa aikaisempaan nähden uusia vaatimuksia niin vakuuttamiseen, hinnoitteluun kuin korvauspiiriinkin.

Terveysvakuutukset eli sairauskuluvakuutukset

Erilaisilla vapaaehtoisilla terveys- ja sairauskuluvakuutuksilla voidaan täydentää työnantajan järjestämää työterveyshuoltoa. Sairauskuluvakuutuksilla korvataan tapaturmista ja sairastumisista aiheutuvia kuluja. Vakuutusratkaisu voi olla suppeampi leikkausturvavakuutus tai myös lääkkeet korvaava kokonaisvaltainen ratkaisu. On tärkeää, että työterveyshuollon ja sairauskuluvakuutuksen ratkaisut tukevat toisiaan olematta liiaksi päällekkäisiä.

Vakuutus voidaan tehdä joko koko henkilöstölle, erikseen määritellylle ryhmälle tai nimetyille henkilöille. Sairauskuluvakuutus voi olla joko veroton tai verotettava etuus. Tämä riippuu siitä, onko vakuutusratkaisu kollektiivinen vai ei ja mikä on ratkaisun laskennallinen vakuutusmaksu henkilöä kohden.

Sairauskuluvakuutusta otettaessa on tärkeää huomioida esimerkiksi työterveyshuollon yhteensopivuus vakuutukseen ja mitä vakuutuksella halutaan turvata. Vakuutusmeklari auttaa kokoamaan eri yhtiöiden sairauskuluvakuutusvaihtoehdoista ratkaisun, joka sopii parhaiten yrityksesi tarpeisiin.

Muut vapaaehtoiset henkilövakuutukset

Liikematkavakuutus turvaa matkustavan henkilöstön matkasairauden sekä tapaturman varalta siltä osin, kun työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ei ole voimassa. Korvauspiirissä tapaturman osalta on esimerkiksi illat ja hotellilla oleminen eli ns. työmatkan vapaa-aika. Vakuutuksesta voidaan korvata myös matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuneet kulut.

Liikematkavakuutuksiin voi sisällyttää hoitokulujen lisäksi myös matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen sekä korvauksen pysyvästä haitasta ja kuolemasta. Näiden korvaussummat ovat määriteltävissä halutulle tasolle, mutta yleisesti ottaen suurin osa vakuutusmaksusta koostuu kuitenkin hoitokuluista.

Komennusvakuutus on työnantajan ottama matkavakuutus ulkomaan komennukselle lähtevälle henkilölle. Komennusmatkavakuutukseen voidaan sisällyttää myös komennettavan henkilön puoliso ja lapset. Komennusmatkavakuutus voidaan laajentaa kattamaan komennuksen ajalta myös tavanomaisia terveydenhoitokuluja. Matkustavan henkilöstön turvaa voi tarvittaessa edelleen laajentaa erikseen ostettavalla kidnappaus- ja lunnasvakuutuksella.

Ryhmätapaturmavakuutus voi olla työnantajan ottamana esimerkiksi etätyövakuutus, harrastetoimintavakuutus, vierailijavakuutus tuotantolaitoksen alueella vierailijoille tai vakuutus vapaaehtoistyöntekijöille. Vakuutus voi olla myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijöille. Sekä vakuutuksen voimassaolo että korvausmäärät määritellään kutakin tarvetta vastaavaksi. Tyypillisesti vakuutus sisältää tapaturman hoitokulut tiettyyn euromäärään saakka sekä sovitun korvausmäärän pysyvän haitan sekä kuolemantapauksen varalta.

Vakuutusmeklari apunasi oikean vakuutusturvan valinnassa

Mainittujen vakuutusten lisäksi vakuutusmeklarilla on käytössään muitakin henkilövakuutusratkaisuja. Me Howden Finlandin vakuutusmeklarit olemme apunanne ja optimoimme yhdessä vakuutuksenottajan kanssa aina parhaan vakuutusturvan riippuen työnantajan tarpeesta ja tahtotilasta vakuuttaa tärkeintä pääomaansa eli ihmisiä. Tunnemme markkinat ja eri vakuutusyhtiöiden vakuutusratkaisut ja pystymme näin ollen optimoimaan parhaan hinta- ja riskisuhteen yrityksesi tarpeisiin.

Ota yhteyttä:

Elina Martikainen asiakaspäällikkö, yritykset
henkilövakuutukset
p. +358504147346
Kuinka voimme auttaa?

  (*pakollinen kenttä)

   

  Ota yhteyttä